Algemene Voorwaarden

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Welkom op onze website! Enviro-USA American Manufacturer, LLC en zijn partners verlenen hun diensten aan u onder de volgende voorwaarden. Als u deze website bezoekt, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden zullen u helpen te begrijpen hoe uw persoonlijke informatie zal worden behandeld wanneer u onze diensten op deze website gebruikt, downloadt of anderszins bezoekt. Lees ze aandachtig door.

Belangrijke opmerking: De diensten van Enviro-USA zijn alleen voor zakelijk gebruik. Wees voorzichtig als u de online services op deze website gebruikt om uw privé-contactgegevens of andere privégegevens, zoals uw huisadres of telefoonnummer, niet te verstrekken. Alle online diensten die u op onze website vindt, zijn uitsluitend bedoeld voor zakelijk gebruik. Enviro-USA wenst geen persoonlijke persoonlijke contactgegevens te verzamelen.

PRIVACY

Lees ons Privacybeleid, dat ook van toepassing is op uw bezoek aan onze website, om onze werkwijzen te begrijpen. Door deze website te gebruiken, geeft u aan dat u dit privacybeleid hebt geopend en gelezen en u bent het daarmee eens.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

Wanneer u de website van Enviro-USA bezoekt of e-mails naar ons verzendt, communiceert u elektronisch met ons. U stemt ermee in om communicatie van ons elektronisch te ontvangen. Wij zullen met u communiceren via e-mail of door het plaatsen van kennisgevingen op deze site. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch verstrekken, voldoen aan enige wettelijke vereiste dat dergelijke communicatie schriftelijk is.

VORMEN

De diensten van Enviro-USA zijn alleen voor zakelijk gebruik. Let op bij het gebruik van de formulieren op deze website om uw privé-contactgegevens of andere privégegevens, zoals uw huisadres of telefoonnummer, niet te verstrekken.

LIVE CHAT

De "Live Chat" is beschikbaar om directe en real-time chatten op het web tussen u en Enviro-USA mogelijk te maken. U kunt dit gebruiken om technische of andere vragen te stellen met betrekking tot de producten of diensten geleverd door Enviro-USA. Als u 'Live Chat' gebruikt, kunnen wij uw naam, zakelijke e-mailadres en andere informatie verzamelen, waaronder uw functie, uw zakelijke telefoonnummer, uw werkgever en uw land. De "Live Chat" wordt mogelijk gemaakt door Pure Chat. Kies ervoor om de "Live Chat" niet te gebruiken, tenzij u ermee instemt dat uw informatie wordt overgedragen buiten uw eigen land (ook buiten de Europese Unie) om: (1) Enviro-USA, om te antwoorden op uw vragen; en (2) naar onze derde partij, Pure Chat, die de "Live Chat" aandrijft. Zoals aangegeven in het FORMS-item, is de "Live Chat" alleen bedoeld voor zakelijk gebruik. Enviro-USA wenst geen persoonlijke privé-contactgegevens te verzamelen, behalve uw zakelijke contactgegevens die strikt noodzakelijk zijn om eventuele vragen met betrekking tot de producten en diensten van Enviro-USA op te lossen. Als u onze online diensten gebruikt, zorg er dan voor dat u uw persoonlijke contactgegevens of gevoelige persoonlijke informatie niet verstrekt, zoals: gegevens over ras, etnische afkomst, religieuze of andere overtuigingen, gezondheids- of medische informatie, lidmaatschap van een vakbond, seksuele geaardheid of alle persoonlijke informatie over een andere persoon (als een van uw collega's wenst te communiceren met Enviro-USA, vraag hem / haar dit zelf te doen).

COPYRIGHT

Alle inhoud op deze site, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips, digitale downloads, compilaties van gegevens en software, is het eigendom van Enviro-USA of zijn inhoudleveranciers en wordt beschermd door internationale auteursrechtwetten. De compilatie van alle inhoud op deze site is het exclusieve eigendom van Enviro-USA, met auteursrechtauteursrecht voor deze collectie door Enviro-USA en beschermd door internationale auteursrechtwetten.

HANDELSMERKEN

De handelsmerken en handelskleding van Enviro-USA mogen niet worden gebruikt in verband met producten of diensten die geen Enviro-VS zijn, op enige manier die waarschijnlijk verwarring bij klanten veroorzaakt of op enige manier die Enviro-USA in diskrediet brengt of in diskrediet brengt. Alle andere handelsmerken die geen eigendom zijn van Enviro-USA of haar dochterondernemingen en die op deze site voorkomen, zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren, die al dan niet verbonden zijn met, verbonden zijn met, of gesponsord worden door Enviro-USA of haar dochterondernemingen.

LICENTIE EN SITE-TOEGANG

Enviro-USA verleent u een beperkte licentie voor toegang tot en persoonlijk gebruik van deze site en niet om deze te downloaden (anders dan paginacaching) of deze of enig deel ervan te wijzigen, behalve met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Enviro-USA. Deze licentie omvat geen wederverkoop of commercieel gebruik van deze site of de inhoud ervan: elke verzameling en gebruik van productvermeldingen, beschrijvingen of prijzen: elk afgeleid gebruik van deze site of de inhoud ervan: het downloaden of kopiëren van accountinformatie voor de voordeel van een andere handelaar: of elk gebruik van datamining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens. Deze site of enig deel van deze site mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Enviro-USA. U mag geen frametechnieken gebruiken om handelsmerken, logo's of andere eigendomsinformatie (inclusief afbeeldingen, tekst, pagina-indeling of vorm) van Enviro-USA en onze medewerkers in te sluiten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag geen metatags of andere "verborgen tekst" gebruiken met de naam of handelsmerken van Enviro-USA zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Enviro-USA. Elk ongeoorloofd gebruik beëindigt de toestemming of licentie verleend door Enviro-USA. U krijgt een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht om een ​​hyperlink naar de startpagina van Enviro-USA te maken, zolang de link Enviro-USA, zijn medewerkers of hun producten of diensten niet op een valse, misleidende, denigrerende manier weergeeft. , of anderszins aanstootgevende kwestie. U mag geen Enviro-USA-logo of andere eigen grafische afbeeldingen of handelsmerken gebruiken als onderdeel van de link zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

BEOORDELINGEN, OPMERKINGEN, E-MAILS EN ANDERE INHOUD

Bezoekers mogen recensies, commentaren en andere inhoud plaatsen: en suggesties, ideeën, opmerkingen, vragen of andere informatie indienen, zolang de inhoud niet illegaal, obsceen, bedreigend, lasterlijk, inbreuk op de privacy, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten is, of anderszins schadelijk voor derden of verwerpelijk en het bestaat niet uit of bevat geen softwarevirussen, politieke campagnes, commerciële verzoeken, kettingbrieven, massa-mailings of enige vorm van "spam". U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u uitgeven voor een persoon of entiteit, of anderszins misleiden met betrekking tot de oorsprong van een kaart of andere inhoud. Enviro-USA behoudt zich het recht (maar niet de verplichting) voor om dergelijke inhoud te verwijderen of te bewerken, maar beoordeelt niet regelmatig geplaatste inhoud. Als u inhoud plaatst of materiaal indient, en tenzij we anders aangeven, verleent u Enviro-USA en zijn medewerkers een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen , afgeleide werken maken van dergelijke inhoud, distribueren en weergeven in alle media over de hele wereld. U verleent Enviro-USA en zijn medewerkers en sublicentiehouders het recht om de naam die u opgeeft in verband met dergelijke inhoud te gebruiken, indien zij daarvoor kiezen. U verklaart en garandeert dat u eigenaar bent van of anderszins de controle heeft over alle rechten op de inhoud die u plaatst: dat de inhoud juist is: dat het gebruik van de inhoud die u levert niet in strijd is met dit beleid en geen schade toebrengt aan een persoon of entiteit: en dat u Enviro-USA of zijn medewerkers vrijwaart voor alle claims die voortvloeien uit inhoud die u levert. Enviro-USA heeft het recht, maar niet de plicht, om activiteiten of inhoud te controleren en te bewerken of te verwijderen. Enviro-USA neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige inhoud die door u of een derde partij is geplaatst.

PRODUCTBESCHRIJVINGEN

Enviro-USA en zijn partners proberen zo nauwkeurig mogelijk te zijn. Enviro-USA garandeert echter niet dat productbeschrijvingen of andere inhoud van deze site juist, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos zijn. Als een product dat door Enviro-USA zelf wordt aangeboden, niet is zoals beschreven, neemt Enviro-USA geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid.

DISCLAIMER

AFWIJZING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID DEZE SITE WORDT GELEVERD DOOR ENVIRO-USA OP EEN "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS. ENVIRO-USA GEEFT GEEN ENKELE VERKLARING OF GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DEZE SITE OF DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN OF PRODUCTEN OP DEZE SITE. U GAAT UITDRUKKELIJK AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DEZE SITE OP EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST ENVIRO-USA ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, AF. ENVIRO-USA GARANDEERT NIET DAT DEZE SITE, HAAR SERVERS OF E-MAIL DIE VAN ENVIRO-USA IS VERZONDEN, VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. ENVIRO-USA IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SITE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, PUNITIEVE EN GEVOLGSCHADE. BEPAALDE WETGEVING STAAT GEEN BEPERKINGEN TOE OP IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING, EN KUNT U AANVULLENDE RECHTEN HEBBEN.

TOEPASSELIJK RECHT

Door een bezoek te brengen aan Enviro-USA, gaat u ermee akkoord dat de wetten van de staat Florida, de Verenigde Staten van Amerika, zonder rekening te houden met de principes van wetsconflicten, deze gebruiksvoorwaarden en alle geschillen van welke aard dan ook die tussen u en Enviro kunnen ontstaan, zullen bepalen. -USA of zijn medewerkers.

GESCHILLEN

Elk geschil dat op enigerlei wijze verband houdt met uw bezoek aan Enviro-VS of met producten die u via Enviro-USA koopt, zal in Florida, de Verenigde Staten van Amerika, onderworpen worden aan vertrouwelijke arbitrage, behalve dat, voor zover u op enigerlei wijze heeft geschonden of bedreigd om de intellectuele eigendomsrechten van Enviro-USA te schenden, kan Enviro-USA gerechtelijke stappen ondernemen of andere passende hulp zoeken in een staats- of federale rechtbank in de staat Florida, Verenigde Staten van Amerika, en stemt u in met exclusieve jurisdictie en locatie in dergelijke rechtbanken. Arbitrage onder deze overeenkomst zal worden uitgevoerd volgens de dan heersende regels van de American Arbitration Association. De uitspraak van de arbiters is bindend en kan als een vonnis in een bevoegde rechtbank worden ingeschreven. In de ruimste mate toegestaan ​​door toepasselijk recht, zal geen enkele arbitrage onder deze Overeenkomst worden samengevoegd met een arbitrage waarbij elke andere partij die onder deze Overeenkomst valt betrokken is, of dit nu door middel van arbitrageprocedures in klassen of anderszins is.

SITE BELEID, WIJZIGING EN SCHATBAARHEID

Lees ons andere beleid, zoals ons Privacybeleid, op deze site. Dit beleid bepaalt ook uw bezoek aan Enviro-USA. We behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen aan onze site, ons beleid en deze gebruiksvoorwaarden. Als een van deze voorwaarden ongeldig, ongeldig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, dan wordt die voorwaarde als scheidbaar beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van enige resterende voorwaarde.

VRAGEN:

Vragen over onze gebruiksvoorwaarden, ons privacybeleid of ander beleidsgerelateerd materiaal kunnen worden gericht aan onze ondersteuningsmedewerkers door op de link "Contact" in het zijmenu te klikken. Of u kunt ons een e-mail sturen op: luis@enviro-usa.com.